Privacyverklaring

Privacyverklaring GTS Benelux / GTS Scooters    (25 mei 2018)

 

GTS Benelux B.V. (handelsnaam GTS Scooters) hierna te noemen “wij” of “GTS”.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw gegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden.

GTS verwerkt uw klantgegevens – als huidige, voormalige of potentiële klant - in het kader van (het leveren van) onze diensten en producten. Deze Privacyverklaring heeft als doel, om u inzicht te verschaffen in:

 • de aard van de klantgegevens die wij verzamelen;
 • de redenen waarom wij uw klantgegevens verzamelen;
 • de omstandigheden wanneer wij klantgegevens verzamelen en verwerken; en
 • de wijze waarop wij omgaan met klantgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gtsbenelux.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen en verwerken klantgegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van producten en diensten van GTS of bij andere contactmomenten met GTS, bijvoorbeeld via onze websites of via de klantenservice. De volgende klantgegevens kunnen door GTS worden verwerkt:

 • Persoonsgegevens (heer/ mevrouw, (voor- achter) naam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.);
 • Voertuiggegevens (model, chassisnummer (VIN), aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);
 • Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van GTS producten en diensten (bedrijfsnaam, bankgegevens, voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis garantiegeschiedenis etc.);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

GTS gebruikt klantgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te voorzien van GTS producten en diensten;
 • om u te informeren over updates, wijzigingen of nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (advies, service etc.);
 • om de vindbaarheid van ons dealernetwerk te verhogen;
 • om onze website te verbeteren en hiermee de klantwaarde te verhogen; en
 • om aan wettelijke eisen te voldoen.

GTS kan uw persoonsgegevens, waaronder begrepen voertuiggegevens en omgevingsgegevens, delen met:

 • leveranciers die diensten aan GTS leveren. Bijvoorbeeld delen wij uw persoons/voertuiggegevens met onze  bezorgdienst om de bestelling bij u te laten bezorgen;  
 • een koper van een (bedrijfs)onderdeel van GTS;
 • een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; en
 • aan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

Wij verzoeken u om personen die GTS producten en/of diensten gebruiken, te informeren dat klantgegevens worden verzameld en gedeeld.

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein bestand dat bij het een bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden en de website geoptimaliseerd kan worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u hierover geïnformeerd en om toestemming voor het plaatsen van cookies gevraagd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens, waaronder ook verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, inzage, of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u ons bereiken via info@gtsbenelux.com.

Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van uw gegevens die wij uitvoeren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer het toepasselijke recht voorziet in een administratieve vergoeding voor de naleving van een dergelijk verzoek, kan door GTS een dergelijke vergoeding in rekening worden gebracht. Houdt u er rekening mee dat afhankelijk van het type verzoek wij u kunnen uitnodigen voor een formalisatie van uw verzoek op ons kantoor te Veenendaal. U dient zich hierbij te legitimeren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

GTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

GTS behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Eventuele wijzingen zijn herkenbaar aan het datum. Via een regelmatige check op onze website blijft u op de hoogte van het actuele beleid.